Directory.Ge
ქართულიEnglishРусский
     
მთავარი გვერდი | ჩვენს შესახებ | პროექტის შესახებ | მომსახურება | კონტაქტი |
 
რა იზღუდება საყოველთაო კარანტინის დროს - პრემიერი საგანგებო ღონისძიებებს განმარტავს

ambebi.ge

სა­ქარ­თვე­ლოს მთელ ტე­რი­ტო­რი­­ზე სა­ყო­ველ­თაო კა­რან­ტი­ნი ცხად­დე­ბა. გან­ცხა­დე­ბა პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ამ მთავ­რო­ბის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­­ში, ბრი­ფინგზე გა­­კე­თა.

მისი გან­მარ­ტე­ბით, სა­ყო­ველ­თაო კა­რან­ტი­ნი ხვალ, 31 მარ­ტის დი­ლის 08:00 სა­­თი­დან ამოქ­მედ­დე­ბა.

რა იკ­რძა­ლე­ბა სა­ყო­ველ­თაო კა­რან­ტი­ნის დროს:

·         კა­რან­ტი­ნის ფარ­გლებ­ში სრუ­ლად იკ­რძა­ლე­ბა ნე­ბის­მი­­რი ტი­პის სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტით, მათ შო­რის მეტ­რო­თი გა­და­ად­გი­ლე­ბა;

·         და­საშ­ვე­ბია გა­და­ად­გი­ლე­ბა მხო­ლოდ მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბით, მათ შო­რის ტაქ­სით მგზავ­რო­ბა მხო­ლოდ იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს რე­კო­მენ­და­ცია და ავ­ტო­მო­ბილ­ში იქ­ნე­ბა მხო­ლოდ სამი ადა­მი­­ნი - წინ მძღო­ლი, ორი მგზავ­რი კი გან­თავ­სდე­ბა უკა­ნა სა­ვარ­ძელ­ზე;

·         ასე­ვე, მგზავ­რთა გა­დაყ­ვა­ნა და­საშ­ვე­ბია მხო­ლოდ სტრა­ტე­გი­­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბის ობი­ექ­ტე­ბის თა­ნამ­შრო­მელ­თა ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი და უსაფრ­თხო გა­დაყ­ვა­ნის მიზ­ნით;

·         იკ­რძა­ლე­ბა სამ­ზე მეტი პი­რის თავ­შეყ­რა, გარ­და სა­სურ­სა­თო მა­ღა­ზი­­ბი­სა და აფ­თი­­ქე­ბი­სა, სა­დაც სა­ვალ­დე­ბუ­ლოდ და­ცუ­ლი უნდა იყოს ორი მეტ­რის სო­ცი­­ლუ­რი დის­ტან­ცია;

·         სა­ქარ­თვე­ლოს ნე­ბის­მი­ერ მო­ქა­ლა­ქეს, ნე­ბის­მი­ერ დროს ქა­ლაქ­ში გა­და­ად­გი­ლე­ბი­სას, თან უნდა ჰქონ­დეს პი­რა­დო­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტი;

·         აკ­რძა­ლუ­ლია 70 წელ­ზე ზე­მოთ მო­ქა­ლა­ქე­­ბის სახ­ლი­დან გას­ვლა გარ­და იმ შემ­თხვე­ვე­ბი­სა, რო­დე­საც ისი­ნი მი­დი­ან უახ­ლო­ეს სა­სურ­სა­თო მა­ღა­ზი­ებ­ში, უახ­ლო­ეს აფ­თი­აქ­სა და უახ­ლოს სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში. იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ 70 წელს გა­და­ცი­ლე­ბუ­ლი მო­ქა­ლა­ქე­­ბი არი­ან მარ­ტო­ხე­ლე­ბი, ეკო­ნო­მი­კის სა­მი­ნის­ტროს, ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო­სა და ად­გი­ლობ­რივ მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა აქვთ, რომ მათ და­ეხ­მა­რონ;

·         ცხად­დე­ბა .. სა­კო­მენ­დან­ტო სა­­თი რო­გორც ქვე­­თად, ისე ტრან­სპორ­ტით მოძ­რა­­ბა­ზე. ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით გა­და­ად­გი­ლე­ბა იკ­რძა­ლე­ბა სა­ღა­მოს 21:00 სა­­თი­დან დი­ლის 06:00 სა­­თამ­დე.

-0:07

ამას­თან, გა­ხა­რი­ას თქმით, მთავ­რო­ბის მიერ მუ­შა­­ბის ნება ეძ­ლე­ვათ კონ­კრე­ტულ სა­წარ­მო­ებს, რომ­ლებ­საც ექ­ნე­ბათ ცალ­კე პრო­ტო­კო­ლე­ბი, შე­თან­ხმე­ბუ­ლი ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს­თან, რომ ეკო­ნო­მი­კამ გა­ნაგ­რძნოს ფუნ­ქცი­­ნი­რე­ბა და იმის­თვი­საც, რომ მო­ქა­ლა­ქე­ებ­მა მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­­ნარ­ჩუ­ნონ სა­მუ­შაო ად­გი­ლე­ბი.

"პირ­თა გა­და­ად­გი­ლე­ბის კონ­ტრო­ლის და მათი ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­­ბის პირ­ვე­ლა­დი შე­მოწ­მე­ბის მიზ­ნით, სა­გან­გე­ბო მდგო­მა­რე­­ბის გამ­კაც­რე­ბუ­ლი პი­რო­ბე­ბის კონ­ტრო­ლის და ამ პი­რო­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის მიზ­ნით, ასე­ვე პირ­ვე­ლა­დი თერ­მოსკრი­ნინ­გის მიზ­ნით, მო­­წყო­ბა სა­კონ­ტრო­ლო პუნ­ქტე­ბი შემ­დეგ ქა­ლა­ქებ­ში: თბი­ლის­ში, ბა­თუმ­ში, ქუ­თა­ის­ში, რუს­თავ­ში, ფოთ­ში, ზუგ­დიდ­ში და გორ­ში, ამ ქა­ლა­ქე­ბის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­­ლი სა­ზღვრე­ბის კონ­ტრო­ლის მიზ­ნით. ამ ღო­ნის­ძი­­ბას გა­ნა­ხორ­ცი­­ლებს შსს-ის ძა­ლე­ბი და მას­თან ერ­თად ჩარ­თულ­ნი იქ­ნე­ბი­ან თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს შე­სა­ბა­მი­სი უწყე­ბე­ბი,“- გა­ნა­ცხა­და გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ამ.

პრე­მი­­რის თქმით­ვე, შე­იქ­მნა მთავ­რო­ბის ცხე­ლი ხაზი -144, რო­მე­ლიც იქ­ნე­ბა უფა­სო და სრულ კო­ორ­დი­ნა­ცი­ას გა­­წევს მო­ქა­ლა­ქე­ებს ნე­ბის­მი­ერ სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით, რო­მე­ლიც ეხე­ბა სა­გან­გე­ბო მდგო­მა­რე­­ბას. 

 • უფლის დიდებით შესვლა იერუსალიმში
 • ზეთის კურთხევა
 • განსაცდელშია მსოფლიო, მაგრამ მწუხარება სიხარულით შეიცვლება - პატრიარქი
 • რა იზღუდება საყოველთაო კარანტინის დროს - პრემიერი საგანგებო ღონისძიებებს განმარტავს
 • 1989 წელი: უმაგრესი მსოფლიოს ჩემპიონატი ქართველი ძიუდოისტებისათვის - ორი ოქრო, თითო ვერცხლი და ბრინჯაო!
 • ნივთები, რომლებიც პანდემიასთნ ბრძოლის დროს სახლში აუცილებლად უნდა გქონდეთ
 • როგორ ვლინდება კორონავირუსის მსუბუქი ფორმა
 • კორონავირუსის საფრთხის გამო როგორ მოვიქცეთ ტრანსპორტით გადაადგილებისას
 • ცაცხვის ჩაი ვირუსს ამარცხებს - რა ვიცით ''ექიმი ხის'' სამკურნალო თვისებებზე
 • საქართველოში გავრცელებული 5 მცენარის სამკურნალო თვისებები და უკუჩვენებები - მათზე შესაძლოა, ჯერ არ გსმენიათ
 • როგორ გავრეცხოთ სწორად ''დუტის'' ქურთუკი - ეს ბევრმა არ იცის!
 • ხშირად გიბუჟდებათ ხელები? თითებში ჩხვლეტებს გრძნობთ? ფრთხილად, ეს სერიოზული დაავადებების სიმპტომებია.
 • ერთი მივიწყებული აფხაზური ვაზის ჯიშის ისტორია
 • ცრემლები ვერ შევიკავე: სახლებზე სპარსულთან ერთად, ქართული წარწერები იყო... - ფერეიდანში მოგზაურობის ემოციური ამბავი ქართველი გოგონასგან
 • 10 ყველაზე მისტიკური ადგილი დედამიწაზე - ამ ფოტოების თვალიერებისას იფიქრებთ, რომ სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდით
 • ქვეყანა, სადაც არ არის არცერთი პოლიტიკური პარტია, კრიმინალის მაჩვენებელი კი ძალიან დაბალია
 • ლეგენდარული ქორწილები საქართველოს ისტორიაში - როგორი იყო ძველად საქორწილო სუფრა
 • რომელ კლასში რა წიგნი უნდა წაიკითხოს მოსწავლემ- მასწავლებელთა ასოციაციის რეკომენდაციები

 •  
    ქართულად  
  ძიება სხვა სისტემებში
  Google   Yahoo   Altavista   Yandex   Rambler  

    Copyright © 2003-2020 Directory.Ge Counter: 211

  TBILISI ORGANIZATION DIRECTORY, Georgia ORGANIZATION DIRECTORY,companies,Company,Guide organizations in Georgia in the Caucasus, Directory of Organizations, Tbilisi streets directory, map, streets, address, phone, navigation, organization,organizations, Tbilisi map, tbilisi streets map, travel, travel in Georgia, travel in Tbilisi, ორგანიზაციები,ორგანიზაცია ორგანიზაციების ცნობარი, კომპანიები,კომპანია თბილისის სატელეფონო ცნობარი ტურიზმი სასტუმრო ბანკი მედიცინა თბილისი საქართველო ТБИЛИСИ ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГ, Тбилиси улицы каталог, карта, улицы, адрес, телефон, навигация, организации, организации, карта Тбилиси, Тбилиси карту улицы, поездки, путешествия в Грузию, поездки в Тбилиси, ԹԲԻԼԻՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, Թբիլիսիի փողոցներում ուղեցույցում, քարտեզ, փողոցներ, հասցեն, հեռախոսը, նավարկություն, կազմակերպության, կազմակերպությունների, Թբիլիսի քարտեզ, Թբիլիսիի փողոցների քարտեզը, ճանապարհորդական, ճանապարհորդական Վրաստանում, ճանապարհորդական Թբիլիսիում, TBİLİSİ TƏŞKİLAT DIRECTORY, Tbilisi directory, xəritəsi, küçə, ünvanı, telefon, navigation, təşkilat, təşkilatlar, Tbilisi map, Tbilisi küçələrində xəritəsi, səyahət, Gürcüstan, Tbilisi səyahət səyahət, küçələr TİFLİS ORGANİZASYON DİZİN, Tiflis rehberi, harita, sokak, adres, telefon, navigasyon, organizasyon, organizasyonlar, Tiflis harita, tbilisi sokaklarında harita, seyahat, Gürcistan, Tiflis seyahat seyahat, sokaklarda TBILISI organizzazione delle directory, Tbilisi strade directory, mappa, strade, indirizzo, telefono, navigazione, organizzazione, organizzazioni, mappa Tbilisi, Tbilisi mappa strade, viaggiare, viaggiare in Georgia, il viaggio a Tbilisi, ТБІЛІСІ ОРГАНІЗАЦІЯ КАТАЛОГ, Тбілісі вулиці каталог, карта, вулиці, адреса, телефон, навігація, організації, організації, карта Тбілісі, Тбілісі карту вулиці, поїздки, подорожі до Грузії, поїздки до Тбілісі, TIFLIS ORGANISATION DIRECTORY, Tiflis Straßen-Verzeichnis, Karte, Straßen, Anschrift, Telefon, Navigation, Organisation, Organisationen, Tiflis Karte, Tiflis Straßen Landkarte, Reise, Reise in Georgien, in Tiflis reisen, Tbilissi organisation du répertoire, Tbilissi rues répertoire, carte, rue, adresse, téléphone, navigation, l'organisation, les organisations, la carte de Tbilissi, Tbilissi carte rues, Voyage, Voyage en Géorgie, Voyage à Tbilissi, トビリシの組織のディレクトリ、トビリシ通りディレクトリ、マップ、道路、住所、電話番号、ナビゲーション、組織、団体、トビリシ地図、トビリシ街マップ、旅行、ジョージア州旅行、トビリシでの旅行 ბათუმის ცნობარი, თბილისის ცნობარი, საქართველოს ცნობარი, ინტერნეტ მაღაზიების კატალოგი, თეატრალური აფიშა, კინო აფიშა, აფიშა, ვაკანსია, რეზუმე, job, სამუშაო, დასაქმება, ვაკანსიები